International Yoga Day, 2017, Rashtriya Sabha Griha, Kathmandu