Skip to main content

Important Ashram Days

Osho Mahaparinirvana Day Celebration

Osho Enlightenment Day &
Osho Tapoban Establishment Day

Swami Anand Arun Birthday Celebration

Guru Purnima (Master's Day) Celebration

Swami Anand Arun’s Sanyaas Birthday

Osho Birthday Celebration

Buddha Purnima & International Meditation Day